Ayyappan

Mantram
Bhuthanadasadanandha
Sarvabhuthadayaparaa
Raksharakshamahabaho
Shasthrethubyam Namo Namaha:

ത്രി ഗുണിതമണി ;പദ്മവജ്ര മാണിക്യദണ്ഡം
സിതസുമശരപാശ ഇക്ഷുകോദണ്ടകാണ്ഡം
മധുഘ്രുത മധുപാത്രംബിഭ്രുതംഹസ്തപദ്മേ
ഹരിഹരസുത മീടചക്രമന്ത്രാത്മമൂര്തീം

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>