Thripura Sundari

Mantram
Sarvamamgalamamgalye
Shive Sarvardhasadhake
Sharanye Thrayambakedevi
Narayani Namosthuthei

Related Post

AyyappanAyyappan

Mantram Bhuthanadasadanandha Sarvabhuthadayaparaa Raksharakshamahabaho Shasthrethubyam Namo Namaha: ത്രി ഗുണിതമണി ;പദ്മവജ്ര മാണിക്യദണ്ഡം സിതസുമശരപാശ ഇക്ഷുകോദണ്ടകാണ്ഡം മധുഘ്രുത മധുപാത്രംബിഭ്രുതംഹസ്തപദ്മേ ഹരിഹരസുത മീടചക്രമന്ത്രാത്മമൂര്തീം

GanapathyGanapathy

Mantram Gagananam Ganapitham Gunanaamalayam Puram Thandevam Girijasunum Vandhehamamararchithami ഗജാനനംഭൂത ഗണാതിസേവിതം കപിത്ഥ് ജംബു ഫലസാരഭക്ഷിതം ഉമാസുതം ശോകവിനാശ കാരണം നമാമി വിഖ്നേശര പാദപങ്കജം

Gandharva SwamyGandharva Swamy

Mantram Rajal Kausumbachelakalithakachabara: Kundalalamkruthasya: Sreemanuthhapthakarthhaswararuchiraruchi Hemavasovasana: Kasthurigandhasaradravasubhagathanu: Bhakthavathsalyashalee Gandharvashchindhitharthanghadayathunitharam Punyapurairalabhyan