Ayyappan

Mantram
Bhuthanadasadanandha
Sarvabhuthadayaparaa
Raksharakshamahabaho
Shasthrethubyam Namo Namaha:

ത്രി ഗുണിതമണി ;പദ്മവജ്ര മാണിക്യദണ്ഡം
സിതസുമശരപാശ ഇക്ഷുകോദണ്ടകാണ്ഡം
മധുഘ്രുത മധുപാത്രംബിഭ്രുതംഹസ്തപദ്മേ
ഹരിഹരസുത മീടചക്രമന്ത്രാത്മമൂര്തീം